Data Privacy Notice
1642
page-template-default,page,page-id-1642,bridge-core-3.2.0,cookies-not-set,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-30.6.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-7.7.2,vc_responsive

Data Privacy Notice

Data Privacy Notice Съобщение за поверителност на данните
Please note the following important information concerning the processing of personal data and information provided by you in connection with dealing with your enquiry, complaint or adverse event report by PharmDedict OOD: Моля, обърнете внимание на следната важна информация относно обработването на предоставените от Вас лични данни и информация във връзка с разглеждането на Вашето запитване, оплакване или доклад за нежелано събитие от “ФармДедикт” ООД:
   
How do we use your personal data and information? Как използваме Вашите лични данни и информация?
Your personal data and information will be processed only for the purpose of dealing with your enquiry, compliant or adverse event report. Вашите лични данни и информация ще бъдат обработени единствено с цел разглеждане на Вашето запитване, оплакване или доклад за нежелано събитие.
   
What personal information do we collect about you? Каква лична информация събираме за Вас?
Your personal information that you have provided to us, which may include: your name (including name prefix or title); gender; home address; age and date of birth; email address; social media username; phone number(s) and special categories of personal information including medical diagnostic data; prescription data; other health related information provided by you (such as health information, information concerning sex life and sexual orientation, disability and disability type, health risk factors, personal exposure and surveillance data); and relationship to a person. Предоставената ни от вас лична информация, която може да включва: Вашето име (включително, фамилна представка или титла); пол; домашен адрес; възраст и дата на раждане; адрес на електронна поща; потребителско име в социална медия; телефонен номер/а и специални категории лична информация, включително медицински диагностични данни; данни за рецепти; друга информация, свързана със здравето, предоставена от Вас (например, здравна информация, информация относно сексуалния живот и сексуалната ориентация, увреждане и вид увреждане, рискови фактори за здравето, персонална експозиция и данни от наблюдение); както и връзка с даден човек.
   
How do we obtain your personal information? Как получаваме Вашата лична информация?
Any personal information about you that we process is provided by you. Всяка лична информация подлежаща на обработка, се предоставя от Вас.
   
On what legal basis do we use your personal information? На какво правно основание използваме Вашата лична информация?
Processing of personal information about you is required so that marketing authorisation holders of medicinal products can comply with the legal obligation to monitor and report adverse events.

Furthermore, processing of personal information about you for the purpose of responding to your enquiry or investigating your complaint is based on our legitimate interest as we would not be able to respond to your enquiry without processing your personal information.

Обработването на лична информация относно Вас е необходимо, за да могат притежателите на разрешение за употреба на лекарствени продукти да изпълняват правното задължение за наблюдение и докладване на нежелани събития.

В допълнение, обработването на лична информация за Вас, с цел отговаряне на Ваше запитване или извършване на проверка по Ваша оплакване, се основава на наш легитимен интерес, тъй като не бихме могли да отговорим на Вашето запитване, без да обработим Вашата лична информация.

   
How long will we keep your personal information? Колко време ще запазим Вашата лична информация?
We will retain your personal information for the period required by law, which is:

 

• In the case of an adverse event, a period of 10 years after an authorisation for the relevant product has expired or was cancelled anywhere in the world.

• In the case of product complaints, a period of 1 year after the batch expires or 1 year after receipt of complaint (whichever is longer).

• In the case of enquiries, up to 5 years from the date of the enquiry.

Ние ще запазим Вашата лична информация в продължение на изисквания от закона срок, който е:

• При нежелано събитие – срок от 10 години, след като разрешението за съответния продукт е изтекъл или е анулиран навсякъде по света.

• При оплаквания относно продукти – срок от 1 година след изтичане на срока на партидата или 1 година след получаване на оплакването (взема се предвид по-дългият период от време).

• При запитвания – до 5 години от датата на запитването.

   
With whom do we share your personal information? С кого споделяме Вашата лична информация?
Your personal information will be accessible to our employees, the employees of the concerned marketing authorisation holders, as well as to authorised employees of certain suppliers of the marketing authorisation holders who provide them with support services. In addition, we may need to transfer your personal information to certain regulatory agencies. Customarily patients are not identified by name in reports to regulatory agencies. Вашата лична информация ще бъде достъпна за нашите служители и служителите на засегнатите притежатели на разрешения за употреба, както и за упълномощени служители на определени техни доставчици, които им предоставят подвъзложени услуги. В допълнение, може да се наложи да предадем личната Ви информация на определени регулаторни органи/институции. В обичайната практика пациентите не се идентифицират по име в докладите до регулаторните органи/институции.
   
Transfers of your personal information outside of your home country Предоставяне на Вашата лична информация извън Вашата страна на произход
Your personal information may be transferred to countries outside the European Economic Area. The countries to which we transfer personal information may not have data protection laws that provide an adequate level of protection to your personal information.

We therefore take steps (which may include entering into data transfer agreements based on the model clauses approved by the European Commission) to ensure that third parties to whom we transfer data in those countries commit to ensure an adequate level of protection for your personal information.

Вашата лична информация може да бъде предоставена в страни извън Европейската икономическа зона. Възможно е страните, на които предоставяме лична информация, да нямат закони за защита на данните, които осигуряват адекватно ниво на защита на Вашата лична информация.

Поради това, ние предприемаме стъпки (които може да включват сключване на споразумения за предоставяне на данни въз основа на примерните клаузи, одобрени от Европейската комисия), за да се гарантира, че трети страни, на които предоставяме данни в тези страни, се ангажират да осигурят адекватно ниво на защита на Вашата лична информация

   
Protecting your personal information Защита на Вашата лична информация
We will take appropriate legal, organizational and technical measures to protect your data consistent with applicable privacy and data security laws. Ние ще предприеме подходящи правни, организационни и технически мерки за защита на Вашите данни в съответствие с приложимите закони за неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни.
   
Your rights Вашите права
You may be entitled to: Може да имате право:
• request information regarding the processing of your personal information, including to be provided with a copy of your personal information;

• request the correction and/or deletion of your personal information, or object to the processing of your personal information;

• request the restriction of the processing of your personal information;

• request receipt or transmission to another organisation, in a machine-readable form, of the personal information that you have provided to us; and

• complain to your local data protection authority, or to a court of law, if your data protection rights are violated.

You may be entitled to claim compensation for damages or distress incurred or suffered in consequence of unlawful processing of your personal information.

• да поискате информация относно обработването на Вашата лична информация, включително и да получите копие от същата;

• да поискате коригиране и/или заличаване на Вашата лична информация или да възразите срещу обработването на същата;

• да поискате ограничаване на обработването на Вашата лична информация;

• да поискате потвърждение или предаване на друга организация във формат, пригоден за машинно четене на личната информация, която сте ни предоставили; и

• да подадете оплакване до местният орган за защита на данните или до съда, в случай, че правата Ви за защита на данните са нарушени.

Може да имате право да предявите иск за обезщетение за вреди или страдания, претърпени вследствие на незаконосъобразно обработване на Вашата лична информация.

Where you are given the option to share your personal information with us, you can always choose not to do so. If you object to the processing of your personal information, we will respect that choice to the extent this would not prejudice the ability of the concerned marketing authorisation holders to meet their legal obligations. Когато Ви е дадена възможност да споделите Вашата лична информация с нас, Вие винаги може да изберете да не го правите. Ако възразявате срещу обработването на Вашата лична информация, ние ще уважим този избор, доколкото това няма да накърни възможността на засегнатите притежатели на разрешения за употреба да изпълняват техните правни задължения.
If you would like to exercise your rights, please let us know by getting in touch using the contact details below. Ако искате да упражните правата си, моля, уведомете ни, като се свържете с нас посредством координатите за връзка, посочени по-долу.
   
Contact us Свържете се с нас
f you have questions or requests regarding the processing of your personal information, or require additional information, please contact e-mail: Ако имате въпроси или искания относно обработването на Вашата лична информация или се нуждаете от допълнителна информация, моля, свържете се на е-поща:
privacypharmdedict.com privacypharmdedict.com